Facebook Twitter

Algemene voorwaarden van INNOVATUS BVBA

[INNOVATUS BVBA, KBO-0835 315 795, Kleine Lammeneelstraat 23, 2220 Heist-op-den-Berg]

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door INNOVATUS BVBA, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Door de ondertekening van een overeenkomst met INNOVATUS BVBA, of een bestelbon van INNOVATUS BVBA, of door bevestiging van een offerte of bestelling per e-mailbericht, verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden en deze te aanvaarden.

Deze voorwaarden werden vastgelegd op 1 mei 2011 en werden laatst gewijzigd op 1 juni 2012.

1. LEVERINGSVOORWAARDEN INNOVATUS BVBA

a) DEFINITIES

Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s, met inbegrip van eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

Onderhoud van een website: het door INNOVATUS BVBA inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het maken van nieuwe of veranderen van bestaande teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook, in de bestaande website van de opdrachtgever.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie INNOVATUS BVBA een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Webapplicatie of CMS: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s, met inbegrip van eventuele bijhorende afbeeldingen, scripts en databases, waarbij het mogelijk is, na het eventueel inloggen door een gebruiker, inhoud aan te passen op een andere of bijhorende website.

Webhosting: het systeem of de ruimte waarop de website of webapplicatie of CMS wordt geplaatst en gehost. Dit omvat alle diensten zoals het doorverwijzen van een eventuele domeinnaam en het inloggen via FTP.

b) TOEPASSELIJKHEID

Door de ondertekening van een overeenkomst met INNOVATUS BVBA, of een bestelbon van INNOVATUS BVBA, of door bevestiging van een offerte of bestelling per e-mailbericht, verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden en deze te aanvaarden.

Afwijkingen van de algemene leveringsvoorwaarden is slechts mogelijk wanneer deze ten laatste op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk zijn overeengekomen tussen INNOVATUS BVBA en de opdrachtgever.

c) AANBIEDING EN AANVAARDING

Alle offertes en prijsopgaven door INNOVATUS BVBA zijn geheel vrijblijvend.

Offertes en prijsopgave door INNOVATUS BVBA blijven 30 dagen geldig, tenzij anders bepaald door INNOVATUS BVBA.

Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en INNOVATUS BVBA zijn slechts geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen in een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn vastgelegd en door zowel opdrachtgever als INNOVATUS BVBA zijn ondertekend.

Een samengestelde prijsopgave verplicht INNOVATUS BVBA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes zijn slechts geldig met betrekking tot de opdracht waarop ze betrekking hebben en verbinden INNOVATUS BVBA niet voor andere en toekomstige opdrachten.

De opdrachtgever en INNOVATUS BVBA erkennen wederzijds de bewijswaarde in rechte van e-mailberichten.

d) UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

INNOVATUS BVBA zal de overeenkomst naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft INNOVATUS BVBA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan INNOVATUS BVBA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en zonder vertraging worden verstrekt aan INNOVATUS BVBA.

Indien de gegevens niet tijdig aan INNOVATUS BVBA worden verstrekt, heeft INNOVATUS BVBA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

INNOVATUS BVBA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van het gebruik van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien wordt overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan INNOVATUS BVBA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De opdrachtgever vrijwaart INNOVATUS BVBA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade zouden lijden die aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

e) DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEEINDIGING

Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen wordt elke opdracht, uitgevoerd door INNOVATUS BVBA voor de opdrachtgever, beschouwd als een eenmalige verbintenis.

Leveringstermijnen en perioden waarbinnen de overeenkomst zal worden uitgevoerd, worden bepaald in de overeenkomst zelf.

Voor zover dat de overeenkomst tussen de opdrachtgever en INNOVATUS BVBA geheel of ten dele een onderhoudshoudscontract inhoudt, worden de modaliteiten hiervan apart vermeld in de overeenkomst zelf.

INNOVATUS BVBA kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met INNOVATUS BVBA gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.

INNOVATUS BVBA heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, of beroep doet op de Wet betreffende de continuïteit van ondernemingen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

f) LEVERING EN LEVERTIJD

INNOVATUS BVBA gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

De levertijd wordt steeds bij benadering gegeven en is onder meer afhankelijk van het tijdig ter beschikking hebben door INNOVATUS BVBA van de nodige gegevens, teksten en/of beeldmateriaal die betrekking hebben op de specifieke opdracht.

Mocht INNOVATUS BVBA onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan INNOVATUS BVBA alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij INNOVATUS BVBA een termijn van minimaal 21 werkdagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

g) OVERMACHT

INNOVATUS BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer INNOVATUS BVBA als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal INNOVATUS BVBA alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer na onderling overleg tussen de opdrachtgever en INNOVATUS BVBA dient vastgesteld te worden wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door INNOVATUS BVBA tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

h) PRIJZEN

Alle in de offerte of overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.

Wijzigingen in de tarieven worden door INNOVATUS BVBA minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

i) BETALING

De vervaltermijn van de door INNOVATUS BVBA opgestelde facturen is 30 dagen tenzij schriftelijk anders bepaald tussen de partijen.

In het geval dat de overeenkomst geheel of ten dele een onderhoudsovereenkomst uitmaakt, wordt door INNOVATUS BVBA aan de opdrachtgever telkenmale aan het begin van de overeengekomen onderhoudsperiode een factuur gestuurd.

De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur door INNOVATUS BVBA het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode van onderhoud en de betalingstermijn hiervan kan in een schriftelijke overeenkomst gewijzigd worden.

INNOVATUS BVBA behoudt zich het recht voor om eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk op te schorten, totdat verschuldigde bedragen door de opdrachtgever zijn betaald.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn van de respectievelijke facturen overschrijdt, is hij zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling in gebreke.

Vanaf dan gelden de bepalingen van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Opmerkingen met betrekking tot de door INNOVATUS BVBA uitgeschreven facturen dienen binnen de 8 dagen na verzending van de factuur door de opdrachtgever aan INNOVATUS BVBA worden overgemaakt, met een aangetekend schrijven.

De opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten slechts vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens INNOVATUS BVBA heeft voldaan.

j) COPYRIGHT

Al het door INNOVATUS BVBA vervaardigde materiaal en de door INNOVATUS BVBA ontworpen websitetoepassingen mogen zonder de uitdrukkelijke toelating van INNOVATUS BVBA niet worden bewerkt of verwerkt in andere toepassingen dan deze waarvoor ze oorspronkelijk gemaakt zijn, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen de partijen.

INNOVATUS BVBA behoudt het eigendomsrecht van de door INNOVATUS BVBA verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen. In het laatste geval kan INNOVATUS BVBA hiervoor een vergoeding bedingen.

Bij vastgestelde schending van het copyright is INNOVATUS BVBA gerechtigd hiervoor een vergoeding aan de opdrachtgever te rekenen.

Deze vergoeding zal minimaal 50% van de door INNOVATUS BVBA aan de opdrachtgever gefactureerde bedragen voor het desbetreffende project bedragen.

INNOVATUS BVBA is niet aansprakelijk voor de gevolgen en mogelijke schade bij de opdrachtgever of bij derden als gevolg van het gebruik van de door INNOVATUS BVBA geleverde producten, toepassingen en programma’s bij vastgestelde miskenning van het vermelde copyright.

k) AANSPRAKELIJKHEID

De opdrachtgever geniet enkel een garantie uit hoofde van verborgen gebreken onder de volgende voorwaarden:

  • tijdige en volledige betaling van de prijs
  • verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 24 uur nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijze diende gekend te zijn

De garantie beperkt zich naar keuze van INNOVATUS BVBA tot de gratis oplossing van het gebrek of de terugbetaling van de prijs daarvan en geldt enkel binnen de eerste 3 maanden na levering.

In geen geval is INNOVATUS BVBA aansprakelijk voor gevolgschade, van welke aard ook. INNOVATUS BVBA is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van een onoordeelkundig gebruik door de opdrachtgever of door derden.

De opdrachtgever geniet een garantie uit hoofde van zichtbare gebreken op voorwaarde dat deze binnen de 8 dagen na levering aan INNOVATUS BVBA worden gemeld.

In geen geval is INNOVATUS BVBA aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals onder meer commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de opdrachtgever.

INNOVATUS BVBA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het netwerk. De opdrachtgever is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst, of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van INNOVATUS BVBA.

INNOVATUS BVBA zal ten opzichte van de opdrachtgever enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijk geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in met INNOVATUS BVBA gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van INNOVATUS BVBA volgens of in verband met een met INNOVATUS BVBA gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem effectief betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten van de dienstverlening over een periode van drie maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden kan gecapteerd worden. INNOVATUS BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

INNOVATUS BVBA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. INNOVATUS BVBA wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan INNOVATUS BVBA aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

2. ALGEMENE VOORWAARDEN INNOVATUS BVBA

De opdrachtgever dient INNOVATUS BVBA terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in identiteitsgegevens van de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte, door INNOVATUS BVBA geleden schade.

a) OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN

INNOVATUS BVBA noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

b) PROTEST

De opdrachtgever heeft gedurende 8 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan INNOVATUS BVBA, waarna INNOVATUS BVBA deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan INNOVATUS BVBA binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot protest. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.

Protest schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

3) WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

INNOVATUS BVBA behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.

Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

4) OVERIGE

INNOVATUS BVBA zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan INNOVATUS BVBA.

Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hoster te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.

Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. INNOVATUS BVBA zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

INNOVATUS BVBA is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

5) GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen INNOVATUS BVBA en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechtbank van het Arrondissement Mechelen of de Vrederechter van het Kanton Heist-op-den-Berg aanhangig worden gemaakt.

Met deze voorwaarden zijn alle voorafgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van INNOVATUS BVBA op 1 mei 2011

top